Governing Body Members

S. No.

Name

Designation

1.        

Sh. Anupam Kumar

Chairman

2.        

Sh. Ghanshyam kaushik

Treasurer

3.        

Sh. Ashutosh Yadav

Member

4.        

Sh. Abhishek Gupta

Member

5.        

Mr. Imran Ali

Member

6.        

Sh. Manoj Kumar

Member

7.        

Dr. Ashupriya Dube

Member

8.        

Sh. Manjeet Kaushik

Member

9.

Sh. K A Badrinath

Member

10.    

Dr. Shalini Malhotra

Member

11.    

Sh. Love Jain

Member

12.    

Sh. Sanjoy Bhagat

Member

13.

Prof. Ashok K Prasad

University Representative

14.

Prof. V. K. Kaul

University Representative

15.

Dr. Prem lata Jain

Teachers’ Representative

16.

Dr. A. N. Misra

Teachers’ Representative

17.

Dr. Renu Rajan

Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College (Eve.)

18.

Ms. Reena Yadav

Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College (Eve.)

19.

Sh. Ravinder Singh

Special Invitee on the Governing Body

20..

Sh. Vinod Kumar

Special Invitee on the Governing Body
Sri Aurobindo College (Evening)

21.

Dr. Kusum Lata

Officer-on-special Duty
Sri Aurobindo College (Evening)

22.

Dr. Vipin Kumar Aggarwal

Member Secretary