Student Advisory

 • Dr. Raj Kumar Verma
 • Convenor

 • Dr. Vinay Kumar Singh
 •  

 • Dr. Meeta Mathur
 •  

 • Dr. Ashwani Kumar
 •  

 • Dr. Meenakshi Gupta (Hindi)
 •  

 • Dr. Yogendra Kumar
 •  

 • Dr. R.P. Rishishwar
 •  

 • Dr. Davinder Singh
 •  

 • Dr. Aprajita Chauhan
 •  

 • Mrs. Asha Kiran Gupta
 •