Computer Maintenance and Website

  • Dr. Anjali Arora
  • Convenor

  • Dr. Meenakshi Chaudhary
  •  

  • Dr. P.P Singh
  •  

  • Dr. Manju Pruthi
  •  

  • Dr. Laxmi Tanwar
  •  

  • Dr. Vandana Bhalla
  •  

  • Ms. Pratibha Gupta
  •  

  • Prof. Vipin Kumar Malhota
  •  

  • Ms. Poonam Jain
  •  

  • Ms. Hema Nagpal
  •  

  • Mr. Manish Kumar
  •  

  • Mr. Avanish Yadav
  •