Sports

 • Dr. Anjali Bhatnagar
 • Convenor

 • Dr. Meenakshi Chaudhary
 •  

 • Dr. Susheel Kumar
 •  

 • Dr. Vinay Bhardwaj
 •  

 • Prof. Pramod Kumar
 •  

 • Dr. Pravita Kumar
 •  

 • Prof. Sangeeta Kaul
 •  

 • Dr. Anjali Arora
 •  

 • Mr. Manish Kumar
 •  

 • Dr. Hans Raj
 •  

 • Dr. Shivmangal Kumar
 •  

 • Ms. Pratibha Kumari
 •