Proctorial Committee

 • Dr. S.S. Rana
 • Convenor

 • Dr. Om Prakash
 •  

 • Prof. Amit Jha
 •  

 • Prof. Namita Rajput
 •  

 • Dr. Meenakshi Gupta (Commerce)
 •  

 • Dr. Kamaljeet Dabas
 •  

 • Dr. Hansraj Suman
 •  

 • Dr. Laxmi Tanwar
 •  

 • Dr. Raj Kumar Verma
 •  

 • Mrs. Asha Kiran Gupta
 •  

 • Dr. Anjali bhatnagar
 •  

 • Dr. Sapna Bansal
 •  

 • Dr. Mukesh Kumar
 •  

 • Dr. Manish Aggarwal
 •